SHOP
Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Dexter Therapy s.r.o., ičo: 248 10 878. a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Vymezení pojmů Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.Prodávající je společnost Dexter Therapy s.r.o.Dexter Therapy s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky či služby. Zákazníkem je kupující. Rozlišuje se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího prostřednictvím elektronického systému (e-shopu) na www.dexter-therapy.cz a jine weby, kde jsou uveřejněny tyto obchodní podmínky) i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Dexter Therapy s.r.o. může pověřit jinou společnost za účelem provedení služby či prodeje výrobku. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Pakliže je zákazník vyzván k doložení potvrzení o provedení platby, musí tak učinit do tří dnů s uvedením z jakého čísla účtu peníze posílal, jméno majitele účtu, datum převodu a přesná částka převodu. Pakliže to do tří dnů nedoloží, bere se jako nezaplaceno. Pakliže je termín provedení služby či dodání výrobku zrušeno ze strany prodávajícího , nev niká tímto kupujícímu žádný nárok na odškodné, platba za službu či výrobek se v tomto případě vrací v plné výši. Při provádění služby se řídí smluvní strany návštěvním a bezpečnostním řádem společnosti, který službu provádí. Po vypršení doby uplatnění poukazu zákazník nemá právo na vrácení pěněz. Pakliže se bude jednat o službu, kde se jedná o masáže či jiný úkon související se zdravím, je zákazník povinen oznámit předem písemně jako zdravotní stav, choroby a užívání léků. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Zákazníkmá má právo na výměnu služby či výrobku do 30-ti dnů od zakoupení výrobku, pokud se jedná o výrobek, musí být v neporušeném stavu. Nárok na vrácení peněz je do 30ti dnů od zakoupení poukazu a peníze se vrací pouze objedanteli- to je osoba, která jej objednala a uhradila. Odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se provádí písemně a je třeba ho doručit ostatním smluvním stranám nejpozději do deseti (10) dnů od skutečnosti, která je důvodem k odstoupení od smlouvy. Odstoupením kterékoliv smluvní strany od uzavřené smlouvy, provedené v souladu se smlouvou, těmito obchodními podmínkami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy, smlouva bez dalšího zaniká mezi všemi účastníky smlouvy. Rezervace termínu Kupující je povinen provézt rezervaci nejméně 15 dnů před termínem čerpání služby. Pokud kupující zruší službu dříve jak 3 dny před termínem čerpání služby, má právo kupující na vrácení ceny služby, ale uhradí kupující náklady s tím vzniklé. Reklamační řád Reklamace musí být podána písemně na adresu prodejce nejpozděj do tří měsíců od poskynutí služby. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od přijetí.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při nakládání s daty se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Dexter Therapy s.r.o. je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky. Osobní údaje zákazníků (např. jméno, příjmení, firma, IČO, fakturační a dodací adresa, e-mailový nebo tel. kontakt) jsou shromažďovány a používány výhradně za účelem vyřízení jejich objednávek. E-mailový kontakt může být po souhlasu zákazníka využíván k zasílání obchodních sdělení. Je možné své registrační údaje editovat, případně odstranit. Pro úplně odstranění zákaznického konta prosíme kontaktujte naši podporu na info@dexter-therapy.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Veškeré spory se budou řešit u městského soudu v Praze dle českého práva. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 20. srpna 2013.

kontaktujte nás
+420 24 24 25 406
info@dexter-diet.cz